R e k l a m a

Rewitalizacja Bochni: Magistrat i starostwo odnoszą się do artykułu w Bochnianin.pl

-

Po naszej piątkowej publikacji dotyczącej zawirowań wokół rewitalizacji, w poniedziałek urzędnicy przesłali do redakcji obszerny komentarz do poruszonej przez nas kwestii. – Przed przystąpieniem do realizacji prac wykonawca uzyskał pozwolenie konserwatorskie na ich wykonanie – zapewnia bocheński magistrat.

W artykule zwróciliśmy uwagę na zapis w decyzji konserwatora zabytków, który wstrzymując prace przy realizacji inwestycji „Rynek OD-NOWA” w oficjalnym piśmie odnotował, że „roboty związane z budową sieci kanalizacji opadowej realizowane były bez pozwolenia konserwatorskiego”. To dość niepokojące zdanie, które właściwie sugeruje, że część już wykonanych prac rewitalizacyjnych została zrealizowana nielegalnie.

W poniedziałek Andrzej Koprowski odpowiedzialny w UM Bochnia za kontakt z mediami, przesłał do naszej redakcji komentarz magistratu (w całości publikujemy go poniżej). Czytamy w nim m.in., że „Gmina Miasta Bochnia od samego początku inwestycji opiera się na prawomocnych decyzjach administracyjnych, uwzględniających wszystkie możliwe i konieczne elementy tej niezwykle skomplikowanej inwestycji”.

Urzędnicy zapewniają: – Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i wyzwań, które w chwili obecnej stoją przed nami i leżą w interesie całej naszej wspólnoty jaką jest Gmina. Naszym zamiarem nie jest dolewanie oliwy do ognia lecz tworzenie klimatu współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

Przy okazji informują również: – Optymalizując rozwiązania projektowe i wychodząc naprzeciw stanowisku urzędu konserwatorskiego, minimalizujemy ingerencję w tkankę zabytkową miasta. Wymaga to zamiennego pozwolenia konserwatorskiego i zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie zagospodarowania terenu i właśnie takie rozwiązania są obecnie przygotowane do realizacji.

Całość stanowiska UM Bochnia zamieszczamy pod artykułem.

Co na to starostwo powiatowe?

Informacja zawarta w piśmie konserwatora zabytków może być odczytana jako kamyczek wrzucony do ogródka starostwa powiatowego: że wydało pozwolenie na budowę z wadą prawną (skoro inwestor nie miał stosownych dokumentów). Ale służby starostwa, choć nie chcą komentować tego pisma, oficjalnie informują:

Do wniosku pozwolenia na budowę Inwestor dołączył pozwolenie WKZ (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – przyp. red.) na Rewitalizację centrum miasta Bochnia, wydaną w oparciu o załączony projekt budowlany wykonany w maju 2017 r. i taki projekt został przez tutejszy organ zatwierdzony.

– Praktyką jest, że z chwilą wydania pozwolenia na budowę, każda karta projektu budowlanego zostaje ostemplowana stosowną pieczęcią urzędową, aby nie było żadnych wątpliwości, co do tego jaki projekt został zatwierdzony. Ponadto w decyzji pozwolenia na budowę tutejszy organ nałożył obowiązek zapewnienia nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji wszelkich prac budowlano – ziemnych na terenie objętym granicami inwestycji, stosownie do warunków przedłożonego pozwolenia konserwatorskiego – czytamy w przesłanym stanowisku. – W decyzji pozwolenia na budowę wskazano również, że wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim.

Urzędnicy starostwa składają też ważne zapewnienie: – Mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców i szeroko rozumiany interes społeczny zasadnym jest, aby prace jak najszybciej zostały wznowione. W związku z powyższym starostwo deklaruje priorytetowe potraktowanie dalszych działań zmierzających do wznowienia robót i zakończenia inwestycji.


[stanowisko Urzędu Miasta, przesłane do redakcji 20 maja]

Odniesienie do artykułu na łamach portalu „Bochnianin” pt. „Rewitalizacja: Wizyta rzeczoznawcy z ministerstwa. Czy Bochnia ma poważny problem?”

Szanowni Państwo

      Projekt Rynek Od Nowa jest jednym z głównych projektów Gminnego Programu Rewitalizacji obok Rewitalizacji Plant Salinarnych, Budowy tężni solankowej, Projektu rewitalizacji kamienic w rynku czy przygotowywanej Przebudowy pierzei zachodniej Rynku i ul. Szewskiej.

Wszystkie te projekty poprzedzono szeregiem konsultacji społecznych, warsztatów, spotkań i uzgodnień w szczególności z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszystkie projekty uzyskały pozwolenia na budowę. Projekt Rynek Odnowa poprzedzono także badaniami archeologicznym, które zostały wykonane zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Firma projektowa dokonała na podstawie umowy badania w oparciu o kwerendę, a także materiały przekazane opracowanie – dotyczące badań georadarowych. Do realizacji prac archeologicznych firma PM Projekt wynajęła Pana Marka Maternę, który wraz z innymi członkami zespołu prowadził te prace również przy użyciu sprzętu ciężkiego, wykonując wykopy wzdłuż negatywów czyli strukturze gruntu ze śladami w przeszłości podwalin czy też fundamentów ratusza. Wykopy zakończył przy pomniku Kazimierza Wielkiego po obu stronach. Przy odkrytych fundamentach – zgodnie z zaleceniami konserwatora – zasypano je piaskiem i przykryto geowłókniną.

Na podstawie przeprowadzonych prac, konserwator zabytków określił zakres przyszłych badań archeologicznych pogłębionych na obecnym etapie. Ponadto należy podkreślić, że w latach 60 tych ubiegłego wieku, bocheński Rynek i przyległe ulice zostały całkowicie przeobrażone i przebudowane. Logicznym więc było przyjęcie tezy, iż jak w przypadku fundamentów ratusza, które w trakcie wykonywanych wtedy prac zostały częściowo zniszczone, wiele elementów bezpowrotnie przestało istnieć.

Przy takim stanie wiedzy i badań przystąpiono do realizacji prac mając świadomość, iż przy wykonywaniu projektowanych obiektów będzie konieczność pogłębienia badań, co obecnie jest realizowane. Przed przystąpieniem do realizacji prac, wykonawca uzyskał pozwolenie konserwatorskie na ich wykonanie. Ustanowiono cały zespół inspektorów i archeologów po stronie inwestora a po stronie wykonawcy archeologa, kierownika budowy i kierowników robót, wszelkie prace są prowadzone pod nadzorem archeologicznym i urzędu konserwatorskiego, a archeolog prowadzący jest w stałym kontakcie z WUOZ Tarnów.

          W tym miejscu z troską i uwagą wpatrujemy się w działania niektórych członków naszej wspólnoty samorządowej i żywimy nadzieję, że ich zaangażowanie ma na względzie jedynie dobro naszego miasta, a nie jakieś niezrozumiałe, inne podłoże. Żywimy nadzieję, że nie jest to spowodowane interesem własnym i jakimiś trudnymi do pojęcia ambicjami. Wierzymy również, że takie działania nie kwalifikują się jako destrukcyjne praktyki, mogące obrócić się na szkodę Gminy. Takim niewątpliwie budzącym uzasadnione wątpliwości działaniem, jest „obrona” odkrytych reliktów na ul. Dominikańskiej, czy też reakcja jednego z pracowników instytucji kultury, który w piśmie rozesłanym do wielu instytucji w imieniu jednostki – gdzie jest zatrudniony – przekraczając swoje uprawnienia, wypowiadał się powodując poważne zawirowania, których pokłosie obecnie następuje. Należy w tym miejscu wspomnieć, że jedynymi osobami, które mogą występować w imieniu tej jednostki, zgodnie z jej statutem są: dyrektor i główny księgowy.

             Odnosząc się zaś do tez czy też otwartych pytań zawartych w artykule portalu „Bochnianin”, a sugerujących bezprawne, nieprzemyślane działania, uważamy że jest to niebezpieczne i może otwierać dla niektórych drogę do pretekstów dla kolejnych opóźnień. Gmina Miasta Bochnia od samego początku inwestycji opiera się na prawomocnych decyzjach administracyjnych, uwzględniających wszystkie możliwe i konieczne elementy tej niezwykle skomplikowanej inwestycji. Należy podkreślić, że wszelkie wydawane przy tym decyzje, to kompetencje innych organów i to właśnie na ich podstawie prowadzone są sumiennie, pod stałym nadzorem i zgodnie z prawem wszelkie działania.

Reasumując –

Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i wyzwań, które w chwili obecnej stoją przed nami  i leżą w interesie całej naszej wspólnoty jaką jest Gmina. Naszym zamiarem nie jest dolewanie oliwy do ognia lecz tworzenie klimatu współpracy wszystkich zainteresowanych stron, na rzecz zrealizowania tak potrzebnej inwestycji dla naszego miasta. Skupiamy się przede wszystkim na zabezpieczeniu odkrytych reliktów, zabezpieczaniu terenu oraz przeprojektowaniu elementów zagospodarowania terenu w zakresie kolizji z odkrytymi reliktami. Dotyczy to w szczególności sieci podziemnych i innych elementów zagospodarowania terenu. Optymalizując rozwiązania projektowe i wychodząc naprzeciw stanowisku urzędu konserwatorskiego, minimalizujemy ingerencję w tkankę zabytkowa miasta. Wymaga to zamiennego pozwolenia konserwatorskiego i zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie zagospodarowania terenu i właśnie takie rozwiązania są obecnie przygotowane do realizacji. Ponadto w celu wsparcia merytorycznego w zakresie odkrytych reliktów i optymalizacji rozwiązań pod względem archeologicznym i budowlanym, powołano specjalną grupę ekspertów dla wsparcia działań Gminy w osobach min.  Pana Profesora Andrzeja Kadłuczki i Dra Marka Rubnikowicza.

Natomiast odnosząc się do ostatniej wizyty rzeczoznawcy ministerialnego – Pani Doktor zapoznała się z odkrytymi reliktami a także kierunkami działań Gminy w zakresie proponowanych rozwiązań zamiennych. Z pewnością owocem tych działań będzie sporządzona opinia czy też ekspertyza na rzecz urzędu konserwatorskiego, na którą wszyscy z niecierpliwością czekamy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia