R e k l a m a

Małopolska. Informacje o kondycji finansowej gmin trafią do internetu

-

Regionalna Izba Obrachunkowa będzie przekazywała Wojewodzie Małopolskiemu informacje o sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Małopolsce. Informacje te będą jawne i zostaną umieszczone na stronach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Stosowne porozumienie w tej sprawie zostało dziś podpisane przez wojewodę Piotra Ćwika (na zdjęciu: z prawej) oraz prezesa Regionalnej Izby  Obrachunkowej Mirosława Legutko.

O tym jak dana jednostka samorządu terytorialnego radzi sobie finansowo mają prawo wiedzieć nie tylko organy administracji ale także mieszkańcy gmin, powiatów i województwa.

Fundusze, które służą realizowaniu publicznych inwestycji nie tylko powinny być wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności ale także przy pełnym dostępie do informacji o sposobie ich wykorzystania. Podpisane dzisiaj porozumienie to dobry krok na drodze prowadzącej do ułatwienia dostępu Małopolanom do takich informacji  – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W ramach podpisanego dzisiaj porozumienia, do 30 kwietnia każdego roku, Wojewoda Małopolski otrzyma informację o stanie finansowym jednostek samorządu terytorialnego wedle stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedniego.

Informacja ta zawierać będzie wskaźniki obrazujące wartości, które przyjęto jako mierniki sytuacji finansowej tj.: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

W związku z odmienną specyfiką poszczególnych stopni jednostek samorządu terytorialnego informacja ta podana zostanie z uwzględnieniem podziału na gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i samorząd województwa oraz powiaty ziemskie.

Każdego roku, informacja ta zostanie opublikowana na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia