R e k l a m a

Ruszył nabór ławników sądowych na kadencję 2024-2027

-

Wraz z końcem 2023 r. upłynie kadencja ławników sądowych orzekających w sądach powszechnych. Dlatego rozpoczął się nabór na kadencję obejmującą lata 2024-2027. Zadanie to spada na gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie, na swym posiedzeniu 21 kwietnia 2023 r. ustaliło następujące ilości ławników wybranych do orzekania przez Radę Miasta Bochnia:

 • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy: 2 osoby,
 • do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie: 1 osoba.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217 z późn.zm.) kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze służby więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Bochni – bezpośredni link TUTAJ.

Szczegółowe informacje zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia