Powiat Bocheński. Samorządowcy upominają się o inwestycje przeciwpowodziowe

-

Po majowych ulewach, które przyniosły liczne podtopienia i zagrożenie powodziowe, samorządowcy Bocheńszczyzny zredagowali wspólne stanowisko z apelem o rozpoczęcie realizacji inwestycji zabezpieczających mieszkańców przed skutkami intensywnych opadów. W poniedziałek z interpelacją w tej sprawie wystąpił na forum sejmiku małopolskiego radny Stanisław Bukowiec.

Samorządowcy zebrali się w czerwcu w ramach tzw. Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Bocheńskiego. W przyjętym wówczas stanowisku zwrócono uwagę:

– Minęło kilka lat od tragicznej w skutkach powodzi z 2010 roku. Powstało wiele opracowań, analiz, projektów, mających na celu budowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych i bulwarów oraz budowę suchych zbiorników na dopływach Raby. Zabezpieczono środki na konkretne inwestycje (…). Jednak do dnia dzisiejszego nie uczyniono nic w kwestii ich realizacji. Nadal pozostajemy w fazie projektowej.

Samorządowcy zaapelowali o „podjęcie zdecydowanych działań i przejście z fazy projektowej do fazy podjęcia inwestycji”. Dokument został przesłany do całego szeregu instytucji, m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Krajowowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a także Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego oraz posłów i senatorów.

Wczoraj na sesji sejmiku małopolskiego z interpelacją w tej sprawie wystąpił radny Stanisław Bukowiec: – Liczne podtopienia i trudna sytuacja powodziowa, jaka miała miejsce na terenie powiatu bocheńskiego w maju 2019 roku, po raz kolejny pokazała braki w systemie zabezpieczenia mieszkańców przed tego typu zjawiskami. (…) Zwracam się o informację na jakim etapie realizacji znajduje się ta inwestycja, a z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców – o przyspieszenie prac w tym zakresie.

Do złożonej interpelacji radny dołączył kopię stanowiska Konwentu (pełną treść publikujemy poniżej).

Stanowisko
Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów
Powiatu Bocheńskiego w sprawie realizacji

„Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” Komponent 3.C  Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby Kontrakt 3.C.1 Program Raba. Suche zbiorniki i pozostałe obiekty hydrotechniczne – faza I oraz „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” 

Minęło kilka lat od tragicznej w skutkach powodzi z 2010 roku. Powstało wiele opracowań, analiz, projektów, mających na celu budowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych i bulwarów oraz budowę suchych zbiorników na dopływach Raby. Zabezpieczono środki na konkretne inwestycje wynikające z opracowania „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” Podkomponent 3.C Bierna i czynna ochrona zlewni Raby, kontrakt 3.C.1 Program Raba – suche zbiorniki i pozostałe obiekty hydrotechniczne – faza I.

Ponadto w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”, ujęto realizację inwestycji na rzekach i potokach przepływających przez Gminę Drwinia, tj. Wisłę, Rabę, Drwinkę oraz Strumień. Projekt ten obejmował modernizację wszystkich obwałowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę suchych polderów na potoku Drwinka, modernizację istniejącej przepompowni melioracyjnej w miejscowości Niedary oraz budowę nowej przepompowni na potoku Strumień w miejscowości Świniary. Jednak do dnia dzisiejszego nie uczyniono nic w kwestii realizacji zaplanowanych inwestycji. Nadal pozostajemy w fazie projektowej.

Intensywne opady deszczu w ostatnich tygodniach po raz kolejny zobrazowały skalę realnego zagrożenia powodziowego na terenie gmin powiatu bocheńskiego: przekroczone zostały stany alarmowe na rzekach Wisła, Raba i Stradomka, wystąpiły liczne podtopienia gospodarstw domowych, infrastruktury drogowej oraz obiektów użyteczności publicznej.

W związku z powyższym Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Bocheńskiego wnioskuje o podjęcie zdecydowanych działań i przejście z fazy projektowej do fazy realizacji inwestycji, wynikających ze wspomnianego opracowania, tym bardziej, że zostały zabezpieczone na ten cel środki z pożyczki m.in. z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. 

Przewodniczący Konwentu
Adam  Korta
Starosta  Bocheński

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022