R e k l a m a

Propozycja zmiany budżetu Bochni: 500 tys. zł z KN-2 na ul. Kościuszki?

-

Urzędnicy chcą uszczuplić o 500 tys. zł środki przeznaczone na budowę kolejnego odcinka KN-2 i przeznaczyć te pieniądze na wkład własny do remontu ul. Kościuszki. Taka propozycja znajduje się w projekcie uchwały przygotowanej na czwartkową, nadzwyczajną sesję Rady Miasta Bochnia.

Na najbliższy czwartek 25 lipca zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta Bochnia. W programie dwie uchwały: w sprawie zmiany budżetu Bochni na 2019 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Bochnia na lata 2019-2029.

W uchwale zmieniającej tegoroczny budżet Bochni znajduje się zapis mówiący o zwiększeniu środków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki w Bochni” o 500 tys. zł oraz zmniejszeniu środków o tą samą kwotę na zadaniu „Budowa trasy północno-zachodniej”.

Jak tę propozycję tłumaczą urzędnicy?

W związku z przyznaniem Gminie Miasta Bochnia dofinansowania w wysokości 1 719 833 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 580046K ul. Tadeusza Kościuszki w km 0+000 – 0+266 w Bochni” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz wyznaczeniem nieprzekraczalnego terminu (31.07.2019 r.) złożenia dokumentów wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie, konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

W związku z planowanym ubieganiem się o dotację w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa trasy północno-zachodniej” rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji będzie możliwe po otrzymaniu dofinansowania. Zważywszy na planowane terminy rozstrzygnięcia naboru oraz długość procedur przetargowych realizacja kolejnego etapu rozpocznie się później niż planowano. Biorąc powyższe pod uwagę przeniesiono środki z wiersza 1.3.2.1 w kolumnie rok 2019 w kwocie 500 000 zł na finansowanie nowego zadania – Przebudowa ul. Kościuszki – uzasadnili urzędnicy.

Na czerwono odcinek ul. Kościuszki, który ma być remontowany. W zakresie prac jest m.in. remont kanalizacji opadowej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, mała architektura, nowe nasadzenia zieleni, a także krawężniki i kostka granitowa na chodnikach.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc