R e k l a m a

Na sesji Rady Miasta o sprawach sądowych z udziałem Bochni – LISTA SPRAW

-

Sprawom sądowym toczącym się z udziałem Gminy Miasta Bochnia poświęcony był główny temat styczniowej sesji Rady Miasta Bochnia.

Podczas dyskusji radni dopytywali m.in. o sprawę kamienicy przy ul. Szewskiej 1. Przypomnijmy, że właściciel 19/40 udziałów proponował miastu sprzedaż swojej części za 700 tys. zł (pozostałe udziały mają inne osoby prywatne), a jednocześnie pozwał miasto na kwotę ok. 440 tys. zł tytułem częściowego odszkodowania za utracone korzyści z lat 2016-2020. Zaoferował jednak ugodę: wycofanie pozwu w zamian za uzyskanie wspomnianych 700 tys. zł. Udziały zostały sprzedane przedsiębiorcy związanemu z Bochnią (pisaliśmy o tym TUTAJ), co oznacza, że propozycja ugody stała się nieaktualna. Natomiast w toku jest nadal sprawa odszkodowania za bezumowne korzystanie z obiektu.

Wszystko uległo zawieszeniu po państwa decyzji dotyczącej braku zgody na zakup udziałów w kamienicy przy ul. Szewskiej 1 (o sprawie pisaliśmy m.in. w publikacji „Burmistrz rozmawiał z radnymi o sprawie kamienicy przy ul. Szewskiej 1” – przyp. red.). Uważam, że państwo, którzy głosowali przeciwko zakupowali udziałów, popełnili błąd narażając miasto na konsekwencje całego postępowania. W tej chwili kancelaria prawna nie prowadzi żadnych działań, a my siedzimy na pewnego rodzaju bombie finansowej, która po prostu tyka – powiedział burmistrz Bochni Stefan Kolawiński.

Pojawił się również temat problemów z dojazdem do posesji przy ul. Orackiej 6A – Wspólnota Mieszkaniowa „Jedynka” wniosła o ustanowienie służebności drogi koniecznej, bo po wybudowaniu tężni solankowej i zagospodarowaniu terenu pomiędzy tężnią a Szkołą Podstawową nr 2 mieszkańcy mają utrudniony dojazd do swoich mieszkań.

Temat pojawił się ostatnio podczas posiedzenia komisji rewizyjnej. O wyniku rozmów poinformowała Zenona Banasiak, przewodnicząca tej komisji.

Jako komisja rewizyjna złożyliśmy wniosek do pana burmistrza o przystąpienie do rozmów w celu ugodowego załatwienia sprawy mieszkańców bloku przy ul. Orackiej 6A w sprawie dojazdu i przejścia do tych posesji. To jest sprawa niewymagająca sądowych rozstrzygnięć, tym bardziej, że jest to sprawa tak prosta do rozwiązania. Jedynie trochę dobrej woli i przepuszczenie tych mieszkańców przez szkolne podwórko – powiedziała radna Zenona Banasiak.

Wykaz spraw ujętych w informacji przygotowanej dla radnych przez Urząd Miasta Bochnia:

 1. Postępowanie cywilne o zapłatę z powództwa Gminy Miasta Bochnia przeciwko A.K. prowadzącemu F.U.P.H. „WOL-GAZ”. Sprawa toczy się obecnie w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, a dotyczy inwestycji Park&Ride (miasto reprezentowane jest przez kancelarię „JRSM Adwokaci i Radcowie” z Dąbrowy Tarnowskiej – wszystkie pozostałe sprawy ujęte w wykazie realizowane są przez prawników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Bochnia).
 2. Sprawa z powództwa B.S. i M.S. z 30.04.2015 r. przeciwko Gminie Miasta Bochnia o zapłatę odszkodowania w wysokości 190 000 zł z tytułu czynu niedozwolonego (przewłoka w wykonaniu wyroku eksmisyjnego powodująca utratę wartości budynku przy ul. Wiśnickiej w Bochni).
 3. Sprawa z wniosku J.N. z 18.09.2017 r. o ustanowienie służebności drogi koniecznej do działki nr xxxx.
 4. Sprawa z powództwa W.Ż. z 11.03.2019 r. przeciwko Gminie Miasta Bochnia o zapłatę 40 500 zł tytułem odszkodowania za spadek wartości będącej własnością powoda działki nr xxxx przy ul. Podedworze, na skutek zmiany przeznaczenia części tej działki w MPZP Krzęczków – os. św. Jana z terenów zabudowy na tereny zielone.
 5. Sprawa z wniosku W.R. z 26.08.2019 r. o stwierdzenie nabycia przez Gminę Miasta Bochnia spadku po M.S. zmarłej 28.03.1940 r. w Bochni.
 6. Sprawa z wniosku M.W. z 2.03.2020 r. o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Bochni, obejmującej działkę nr xxxx o powierzchni 0,0284 ha, zabudowaną budynkami gospodarczymi.
 7. Sprawa z powództwa A.H. z 14.04.2020 r. przeciwko Gminie Miasta Bochnia o zapłatę 439 020 zł tytułem bezumownego korzystania przez Gminę Miasta Bochnia z nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr xxxx przy ul. Szewskiej 1.
 8. Sprawa z powództwa Gminy Miasta Bochnia z 9.09.2020 r. przeciwko E.S. o przywrócenie posiadania służebności przechodu i zaniechania naruszeń wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.
 9. Sprawa z powództwa Gminy Miasta Bochnia z 8.04.2021 r. przeciwko A.K. – F.U.P.H. „WOL-GAZ” z siedzibą w Woli Rzędzińskiej o zapłatę 130 815,10 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 16 czerwca 2015 r., tytułem kary umownej za 10 dni zwłoki w wykonaniu umowy o roboty budowlane, której przedmiotem była „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Partyzantów w Bochni”.
 10. Sprawa z wniosku B. i P.B. z 8.06.2021 r. o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Bochni przy ul. Gąsiorka, składającej się z przylegającej do działki nr xxxx części działki oznaczonej nr xxxx o pow. 0,015 ha.
 11. Sprawa z powództwa Gminy Miasta Bochnia p-ko A.K. o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z zaległościami w opłacie za użytkowanie wieczyste.
 12. Sprawa z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej „Jedynka” z 5.10.2021 r. o ustanowienie służebności drogi koniecznej po działce nr xxxx stanowiącej własność Gminy Miasta Bochnia.
 13. Sprawa z wniosku R.N. z 17.11.2021 r. o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności części nieruchomości oznaczonej jako działka xxxx, stanowiącej własność Gminy Miasta Bochnia.
 14. Sprawa z powództwa Gminy Miasta Bochnia przeciwko A.P., A.P., Z.P. i B.P. z 12.10.2022 r. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem na części nieruchomości Powódki oznaczonej jako działki nr xxxx i xxxx oraz o zaniechanie jej naruszeń poprzez zaprzestanie wchodzenia, wjeżdżania, koszenia, a także upraw i zbioru płodów rolnych.
 15. Sprawa z oskarżenia publicznego p-ko P.K. i K.D. o przestępstwa z art. 271 § 1 i 3 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k.
 16. 16 spraw ze sprzeciwów Gminy Miasta Bochnia od orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ustalających, że wypowiedzenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Bochnia było nieuzasadnione.
 17. Sprawa z wniosku Gminy Miasta Bochnia z 26.02.2014 r. o nabycie w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną dz. ew. nr xxxx, położoną w Bochni.
 18. Sprawa z wniosku P.O. z 23.04.2019 r. o nabycie w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości, tj. dz. ew. nr xxxx o pow. 0,0362 ha, części (pow. 0,0252 ha) dz. ew. nr xxxx, części (pow. 0,0156 ha) dz. ew. nr xxxx w Bochni.
 19. Sprawa z wniosku S.C., M.C. z 22.06.2020 r. o nabycie w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości, tj. dz. ew. nr xxxx o pow. 0,1509 ha, dz. ew. nr xxxx o pow 0,0590 ha, części dz. ew. nr xxxx oraz dz. ew. nr xxxx o pow. 0,0045 ha, położonych w Bochni.
 20. Sprawa z wniosku A.R., A.R., M.R. z 9.04.2019 r. o nabycie w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości, tj. części dz. ew. nr xxxx o pow. 0,0148 ha, położonej w Bochni.
 21. Sprawa z wniosku Benmei Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, z udziałem Gminy Miasta Bochnia o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej E.Z.
 22. Sprawa z wniosku W.M. z 24.02.2021 r. o nabycie w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości, tj. m.in. dz. ew. nr xxxx o pow. 0,0211 ha, położonej w Bochni, stanowiącej własność Gminy Miasta Bochnia.
 23. Sprawa z powództwa Gminy Miasta Bochnia z 27.05.2021 r. o eksmisję Z.Ł. z lokalu mieszkalnego w Bochni.
 24. Sprawa z wniosku M.T., J.T. z 22.03.2022 r. o nabycie w drodze zasiedzenia prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr xxxx o pow. 278 m2 oraz dz. ew. nr xxxx o pow. 43 m2, położonej w Bochni, stanowiącej własność Gminy Miasta Bochnia.
 25. Sprawa z powództwa T.S., J.S., J.P., Sz.P. z 24.08.2022 r. przeciwko Gminie Miasta Bochnia, Bankowi BPH S.A. oraz Gminie Nowy Wiśnicz o ograniczenie wykonalności tytuł wykonawczego.
 26. Sprawa z wniosku B.W. z 31.10.2022 r. z udziałem Gminy Miasta Bochnia i innych o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, stanowiącej dz. ew. nr xxxx oraz część dz. ew. nr xxxx, położonej w Bochni.
 27. Sprawa z wniosku Gminy Miasta Bochnia z 25.11.2022 r. przeciwko R.Ł. o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.
 28. Sprawa z wniosku E.P. przeciwko P.D., M.D., K.D., F.D. o eksmisję z lokalu mieszkalnego. Gmina Miasta Bochnia przystąpiła do sprawy jako interwenient uboczny po stronie powoda.
 29. Sprawa z powództwa M.B. przeciwko T.K. o eksmisję z lokalu mieszkalnego. Gmina Miasta Bochnia przystąpiła do sprawy jako interwenient uboczny po stronie powoda.
 30. Sprawa ze skargi M.R. na uchwałę nr XXIII/195/16 Rady Miasta Bochnia z 31.08.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łychów – Brzeźnicka”.
 31. Sprawa z powództwa M.B. przeciwko K.J., M.J., M.J., K.J. i K.J. o eksmisję z lokalu mieszkalnego. Gmina Miasta Bochnia przystąpiła do sprawy jako interwenient uboczny po stronie powoda.
 32. Sprawa z powództwa Gminy Miasta Bochnia z 10.06.2021 r. przeciwko G.L. o zapłatę 1198,54 zł z tytułu czynszu dzierżawnego.
 33. Sprawa z wniosku Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni z udziałem Gminy Miasta Bochnia i innych o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej O.O.
 34. Sprawa z powództwa Gminy Miasta Bochnia z 30.12.2022 r. przeciwko K.P., S.P. o zapłatę 40 578,91 zł z tytułu najmu lokalu socjalnego.
 35. Sprawa z powództwa Gminy Miasta Bochnia z 30.12.2022 r. przeciwko M.G. o zapłatę 22 617,16 zł z tytułu najmu lokalu.
 36. Sprawa z powództwa Gminy Miasta Bochnia z 30.12.2022 r. przeciwko O.P, M.P. o zapłatę 17 432,90 zł z tytułu najmu lokalu socjalnego.
 37. Sprawa z powództwa Gminy Miasta Bochnia z 6.12.2022 r. przeciwko Apis Polska Sp. z o.o., ul. Hetmańska 10/4, 35-045 Rzeszów o zapłatę kwoty 68 083,89 zł z tytułu nienależnego świadczenia.
 38. Sprawa ze skargi M.B. na uchwałę nr XXXIX/377/21 Rady Miasta z 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Bochnia.
 39. Sprawa z wniosku W.R. z 8.01.2021 r. o nabycie w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości dz. ew. nr xxxx o pow. 0,1513 ha oraz części działki oznaczonej nr xxxx o pow. 0,1260, położonej w Bochni.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia