R e k l a m a

Elżbieta Paczyńska została wybrana zastępcą przewodniczącego Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego

-

Podczas posiedzenia Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego w dniu 29 listopada 2019 r. w Krakowie dokonano wyboru nowej przewodniczącej i zastępcy tego gremium na lata 2020-21.

Przewodniczącą Konwentu w nowej kadencji będzie Romana Gajdek – Dyrektor PCPR w Gorlicach a zastępcą przewodniczącej Elżbieta Paczyńska – Dyrektor PCPR w Bochni, która od początku tworzyła i rozwijała PCPR w Powiecie Bocheńskim.

Elżbieta Paczyńska jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1977-1983) i Uniwersytetu Łódzkiego (1999), gdzie ukończyła studia z zakresu organizacji pomocy społecznej. Jako dyrektor PCPR w Bochni zbudowała prężny zespół pracowników PCPR, dba o wysokie motywacje do wypełniania dobrej jakości usług pomocy społecznej i wsparcia osób niepełnosprawnych. Wspiera kierowników innych jednostek pomocowych w szczególności Domu Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Inicjowała działalność grup nieformalnych opracowujących projekty społeczne, informując opinię publiczną o najważniejszych sprawach lokalnego sektora pomocowego. Poza standardową działalnością PCPR w Bochni podejmuje się realizacji nowatorskich projektów i współpracy partnerskiej z innymi organizacjami lokalnymi i ponadlokalnymi.

Konwent Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego powstał w 2014 r. jako forum wymiany doświadczeń, wypracowania wspólnych stanowisk i przygotowywania propozycji rozwiązań systemowych w kluczowych sprawach związanych z funkcjonowaniem powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej z miast na prawach powiatu. Został powołany w celu ściślejszej współpracy przedstawicieli powiatowych jednostek pomocy społecznej na rzecz m.in. poprawy funkcjonowania pieczy zastępczej, wspierania osób niepełnosprawnych, usprawnienia funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integracji środowiska i wypracowywania nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania pomocy społecznej szczebla powiatowego w województwie małopolskim.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia