R e k l a m a

Bochnia. Radni uchwalili nowe studium. Prace trwały ponad 6 lat

-

W czwartek radni uchwalili nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia. Prace nad tym dokumentem trwały ponad 6 lat. Poprzednie studium obowiązywało od 2009 roku.

Czym jest studium?

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium – to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów” (źródło: Wikipedia).

Prace trwały ponad 6 lat

Poprzednie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia przyjęto uchwałą z sierpnia 2009 r., a zmieniano uchwałą z grudnia 2012 r.

Natomiast uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego studium przegłosowano w listopadzie 2013 r. Prace nad dokumentem trwały więc ponad 6 lat.

Po co potrzebne było nowe studium? – Zasadność jest oczywista, wiele razy mówiliśmy na ten temat: kwestia dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, jak również kwestia zmian rozwojowych dotyczących miasta Bochni – tłumaczył w czwartek podczas sesji Gustaw Korta, zastępca burmistrza Bochni.

Radni dokonali zmian

Na etapie procedowania nowego studium mieszkańcy wnieśli szereg uwag (było ich ponad 400). Część z nich burmistrz uwzględnił, resztę nie uwzględnił lub uwzględnił częściowo. Nad tymi nieuwzględnionymi lub uwzględnionymi częściowo musieli pochylić się radni.

Podczas styczniowej sesji trzy uwagi rozstrzygnięto po myśli mieszkańców (szczegóły TUTAJ). Następnie urzędnicy dokonali korekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z rozstrzygnięciami rady miasta. Ostateczną wersję studium głosowano w czwartek 20 lutego.

Dyskusja

Głosowanie poprzedzono krótką dyskusją.

Nie rozwiązano najważniejszych problemów, które artykułowałem na etapie wcześniejszych wyłożeń – stwierdził radny Jerzy Lysy. Omawiając szczegółowo swoje uwagi wymienił brak m.in. „realnego” połączenia węzła autostradowego z drogą wojewódzką nr 965, ul. Śródmiejskiej, zjazdu z drogi krajowej nr 94 na ul. Brzeźnicką.

Do jego wypowiedzi odniósł się Gustaw Korta: – Chciałem pana radnego uspokoić, że pana obawy są nieuzasadnione. W punkcie 5 możemy przeczytać: „Układ komunikacyjny wskazany na rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma przebieg orientacyjny i nie obejmuje w pełni lokalnego układu komunikacyjnego. Dopuszcza się zmianę klasy technicznej, kategorii dróg wskazanych w niniejszym studium oraz korekty przebiegu wyznaczonych dróg publicznych na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Zacytował również pkt. 6: „W opracowanym miejscowym planie istnieje możliwość realizacji dróg publicznych nie ustalonych na rysunku studium. Dopuszcza się również możliwość przebiegu dróg lub zaniechanie realizacji drogi ustalonej na rysunku jeżeli utrzymany zostanie kierunek powiązań komunikacyjnych itd.”.

Uwagi z os. Smyków

Z kolei radna Zenona Banasiak przypomniała, że najwięcej uwag do studium zgłosili mieszkańcy osiedla Smyków.

Oprócz jednej, te uwagi nie zostały rozpatrzone pozytywnie. Mieszkańcy Smykowa liczyli na to, że jednak radni podejmą inną decyzję. W związku z tym nie byliśmy przygotowani na składanie dodatkowych wniosków, ponieważ byliśmy pewni, że ta sprawa, która nurtuje mieszkańców Smykowa będzie pozytywnie rozpatrzona i radni podejdą do tego w bardzo pozytywnym sensie znaczenia tego o co prosiliśmy. Te uwagi były proste i czytelne, nie stwarzały żadnego zagrożenia – tak jak mówiono – podwyżką śmieci, że to przez Smyków będzie podwyżka śmieci. Chciałam państwu sprostować: nie przez Smyków będzie podwyżka śmieci, absolutnie nie! To nie o to chodziło – powiedziała radna Zenona Banasiak, która jest jednocześnie przewodniczącą zarządu os. Smyków.

Zenona Banasiak poinformowała również o uwagach, które chciała jeszcze zgłosić, ale ze względów proceduralnych na tym etapie nie było to już możliwe (zakaz magazynowania odpadów na otwartej przestrzeni i obowiązkowy montaż biofiltrów dla każdej działalności związanej z uciążliwościami zapachowymi). Zastępca burmistrza Gustaw Korta zapewnił, że poruszone przez nią zagadnienia można wpisać w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Głosowanie

Ostatecznie Rada Miasta Bochnia uchwaliła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wynik głosowania:

za (13): Marta Babicz, Jan Balicki, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

przeciw (5): Zenona Banasiak, Bogdan Kosturkiewicz, Jerzy Lysy, Anna Morajko, Janusz Możdżeń;

wstrzymali się (2): Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz;

nieobecny (1): Damian Słonina.

Studium wkrótce w internecie

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia (część tekstowa i graficzna) zostanie wkrótce opublikowane na stronie internetowej miasta.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia