R e k l a m a

Będą nowe plany miejscowe dla prawie 8 proc. powierzchni Bochni

-

Podczas styczniowej sesji bocheńscy radni przegłosowali trzy uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla terenów Chodenice, Krzyżaki i Partyzantów – Łany. Dwa pierwsze przypadki dotyczą aktualizacji obowiązujących planów, a trzeci to stworzenie planu od podstaw, dla terenu nieobjętego mpzp. W sumie dotyczy to ok. 230 ha, czyli prawie 8 proc. powierzchni Bochni.

Głosowanie poprzedziła krótka dyskusja. Najpierw radny Marek Bryg poinformował o pozytywnych opiniach komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w sprawie tych trzech uchwał.

Jedyne pytanie zadał radny Damian Słonina. – Czy w dalszej kolejności zmianami w planach będą objęte pozostałe części osiedli, które w tym momencie są wyłączone ze sporządzania aktualizacji planów? – zapytał radny Damian Słonina.

Oczywiście w miarę potrzeb będą podejmowane uchwały w innych miejscach poza tymi terenami, które obecnie przedstawiamy – odpowiedziała Jolanta Pawlus, architekt miejska.

W dniu sesji na krótki komentarz na Twitterze zdecydował się jeszcze Lucjan Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni. – Dziś przyjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partyzantów-Łany (wtedy nazywał się Łany), za który w 2010 r. Bochnia już raz zapłaciła ponad 110 000 zł. Wówczas podjętą uchwałę wyeliminował WSA. Ciekawe kto za to odpowiada… – napisał Robert Cerazy.

Wynik głosowania

Wszystkie trzy projekty uchwał radni głosowali en bloc.

za (18): Marta Babicz, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

brak głosu (3): Jan Balicki, Zenona Banasiak, Jerzy Lysy.

„Analiza zmian…”

W uzasadnieniu do projektu uchwał przywołano zapisy „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasta Bochnia w latach 2015-2019”. Dokument sporządzony w 2019 r. pokazał priorytety dotyczące tworzenia nowych i aktualizacji obecnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z „Analizy zmian…” wynika, że mpzp pokrywają 63 proc. powierzchni Bochni. O dokumencie pisaliśmy na łamach Bochnianin.pl w marcu 2019 r. – link TUTAJ.

Wykaz priorytetów aktualizacji obowiązujących planów z uwzględnieniem wniosków. Źródło: „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasta Bochnia w latach 2015-2019” / UM Bochnia

„Chodenice”

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp obszaru osiedla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego „Chodenice” dotyczy terenu o powierzchni ok. 35 ha. Od 23 lat (czyli od 1998 r.) na tym obszarze obowiązuje mpzp, ale „Analiza zmian…” wskazała pilną potrzebę aktualizacji tego planu.

– „Powodem przystąpienia do opracowania nowego planu (zastąpienia nowym planem dokumentu dotychczas obowiązującego) są złożone wnioski, dezaktualizacja zapisów prawa miejscowego i potrzeba nowej edycji planu oraz uchwalenie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia” – wyjaśniono w projekcie uchwały.

Załącznik graficzny do projektu uchwały dot. terenu „Chodenice”.

„Krzyżaki”

Teren „Krzyżaki”, obejmujący obszar ok. 69 ha, podobnie jak „Chodenice” posiada aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan został uchwalony w 2006 r., czyli ma 15 lat. W „Analizie zmian…” nie wskazano pilnej potrzeby jego aktualizacji, ale „jako plan częściowo nieaktualny w małym zakresie”.

Dlaczego zdecydowano więc o opracowaniu nowego planu dla tego terenu? – „Powodem przystąpienia do opracowania nowego planu (zastąpienia nowym planem dokumentu dotychczas obowiązującego) są złożone wnioski w liczbie 20 szt. i potrzeba nowej edycji planu w obliczu dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2011-2020” i możliwość dokonania zmian dzięki ustaleniom nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia” – wyjaśnili urzędnicy.

– „Należy zaktualizować plan terenu osiedla „Krzyżaki”, gdyż liczne wnioski złożone w ostatnim czasie dotyczące przeznaczenia terenów rolnych pod budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza w rejonie ul. Olszynowej, wskazują na duże oczekiwania społeczne takiego rozwiązania” – dodano w projekcie uchwały.

Załącznik graficzny do projektu uchwały dot. terenu „Krzyżaki”.

„Partyzantów – Łany”

Obszar „Partyzantów – Łany” ma powierzchnię ok. 126 ha i jest to teren, na którym nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego argumentacja dla sporządzenia mpzp jest oczywista.

– „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasta Bochnia z 2019 r. wskazała pilną potrzebę i najwyższy priorytet sporządzenia planu obszaru „Partyzantów”, jako części „B” terenu miasta z ramach osiedla „Proszowskie”, dotychczas nie posiadającego planu miejscowego” – napisano w projekcie uchwały.

– „Należy pilnie sporządzić plan obszaru „Partyzantów – Łany”, gdyż rozbudowa istniejących przedsiębiorstw czy budowa nowych w oparciu o indywidualne decyzje o warunkach zabudowy nie sprzyja rozwojowi strefy w takim stopniu, w jakim umożliwiają to przepisy prawa miejscowego” – podkreślono.

Załącznik graficzny do projektu uchwały dot. terenu „Partyzantów – Łany”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia