R e k l a m a

Miejscowe plany pokrywają Bochnię w ok. 63 proc.

-

Aktualne pokrycie Bochni miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynosi ok. 63 proc. powierzchni miasta. Planów nie ma na dużych obszarach północnej części Bochni.

W artykule m.in.:

  • miejscowe plany zagospodarowania pokrywają 63% powierzchni Bochni
  • 5 obowiązujących miejscowych planów jest nieaktualnych
  • kolejnych 11 jest częściowo nieaktualnych
  • najpilniejsze jest jednak sporządzenie planów dla terenów, które nie mają ich w ogóle

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Bochnia przegłosowano uchwałę w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Miasta Bochnia.

Po co ta uchwała?

Obowiązek gminy do sporządzania tego typu uchwał wynika z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Co do zasady robi się to raz na kadencję rady miejskiej. W zeszłej kadencji nie zdążyliśmy tego zrobić. Natomiast jest uchwała na tę kadencję podsumowująca ostatnie 4 lata planowania przestrzennego w Gminie Miasta Bochnia – wyjaśniła podczas sesji Dominika Ropek, architekt miejska.

Podstawowym założeniem uchwały była analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Sprawdzono zgodność studium i planów

Studium sprawdzono pod względem zgodności z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, aktualnymi strefami szczególnego zagrożenia powodzią, aktualnymi strefami osuwania się mas ziemnych, Strategią Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2011-2020 i Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sprawdzono w zgodności z powyższymi dokumentami, a także obowiązującym studium, obszarami i rejestrami chronionymi pod względem konserwatorskim oraz zapisami tzw. „uchwały krajobrazowej”.

Pokrycie miasta planami

Na 1 stycznia 2019 r. w Bochni obowiązuje 21 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Aktualnie pokrycie gminy miejscowymi planami wynosi ok. 63 % jej powierzchni podała w „Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasta Bochnia w latach 2015-2019” Dominika Ropek, autorka opracowania (79-stronicowy dokument jest załącznikiem do uchwały).

Pod uwagę nie bierze się terenów leśnych i częściowo zalesionych.

Aktualne pokrycie Bochni miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Źródło: „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasta Bochnia w latach 2015-2019” / System Informacji Przestrzennej Miasta Bochnia

Studium częściowo nieaktualne

Z analizy wynika, że obecnie obowiązujące studium jest częściowo nieaktualne. Przyjęto go uchwałą z sierpnia 2009 r., a zmieniano w grudniu 2012 r. W celu aktualizacji dokumentu rada miasta w listopadzie 2013 r. przegłosowała uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego studium.

Ponadto stwierdzono:

aktualność 2 obowiązujących miejscowych planów: terenu osiedla „Kolanów” i terenu „przy ul. Na Buczków”;

częściową nieaktualność 11 obowiązujących miejscowych planów: terenu osiedla „Witosa”, terenu „Goczałkowskich”, terenu „Hutnicza”, terenu osiedla „Krzyżaki”, zmianę planu terenu osiedla „Kurów”, zmianę planu terenu osiedla „Dołuszyce”, terenu „Krzęczków – os. św. Jana”, terenu przy ulicy „Brzeskiej”, terenu „Łychów – Brzeźnicka”, terenu „Uzbornia”, terenu „Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej”;

nieaktualności 5 obowiązujących miejscowych planów: osiedla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego „Proszowskie”, osiedla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego „Chodenice”, terenu „Śródmieście”, terenu „Trinitatis”, terenu „Pagórek”.

Jakie są priorytety?

Mimo nieaktualności lub częściowej nieaktualności wielu miejscowych planów ich zmiana nie jest priorytetowa.

Mając na względzie cały stan planistyczny miasta w zakresie pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego należy stwierdzić, że najpilniejszym priorytetem jest sporządzenie planów miejscowych na terenach, gdzie ich obecnie nie ma. Przestrzenie te, to w dużej mierze osiedle Proszowskie wg jego przyjętych granic oraz północno-wschodnia część miasta czyli rejon Smykowa, ul. Krzeczowskiej i os. Karolina – wyjaśniła w opracowaniu Dominika Ropek.

Najbardziej nieaktualne są 2 najstarsze plany (osiedla „Proszowskie” i osiedla „Chodenice”). – Oba funkcjonują od ok. 20 lat, czyli od czasu kiedy nie obowiązywała jeszcze obecna wersja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwalona w roku 2003. Tym planom nadano priorytet wysoki (II) tj. do pilnej aktualizacji z uwagi na nieaktualność ustaleń, dotyczącą przeważającej części planu. Ten sam wskaźnik zastosowano przy aktach, posiadających nieaktualne duże połacie terenów osuwiskowych – PAGÓREK z uwagi na potencjalne zagrożenia wynikające z tego faktu a także planowi TRINITATIS, w związku ze zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, która spowodowała wykreślenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym tj. zajętości terenu pod tzw. „obwodnicę łapczycką” – napisała w „Analizie zmian…” Dominika Ropek.

Wykaz priorytetów aktualizacji obowiązujących planów z uwzględnieniem wniosków. Źródło: „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasta Bochnia w latach 2015-2019” / UM Bochnia

Każdej wartości priorytetu wzrastała waga w przypadku dużej liczby wniosków o jego zmianę. Takim dokumentem jest obszar terenu Śródmieście, który do dnia dzisiejszego zebrał najwięcej wniosków od mieszkańców, którzy wnoszą o wprowadzenie w nim korekt – stwierdziła Dominika Ropek.

Wszyscy „za”

Uchwałę w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Miasta Bochnia przyjęto jednogłośnie (21 głosów „za”).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc