R e k l a m a

Bochnia z budżetem na 2022 r. Uchwała przyjęta prawie bez dyskusji – LISTA INWESTYCJI

-

We wtorek radni uchwalili budżet Bochni na 2022 rok. W dokumencie zapisano kilkadziesiąt inwestycji na łączną kwotę ponad 16 mln zł, z czego połowę pochłonie termomodernizacja placówek oświatowych. Punkt dotyczący tego tematu trwał zaskakująco krótko – niewiele ponad 18 min., z czego prawie 6 min. to informacja o autopoprawce. Nie było stanowisk klubowych, ani prezentacji ze strony władz miasta.

O finansowych założeniach dokumentu pisaliśmy już na łamach Bochnianin.pl w połowie listopada (link do tekstu TUTAJ). Z kolei w połowie grudnia do radnych trafiła autopoprawka burmistrza, o której podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Bochnia mówiła skarbnik miasta Ewa Dudek.

Mniej pieniędzy niż rok temu

Uchwała budżetowa (już po autopoprawce) zakłada dochody w kwocie 150 917 715,37 zł (w tym dochody bieżące 137 840 612,17 zł i dochody majątkowe 13 077 103,20 zł) oraz wydatki w kwocie 153 905 175,37 zł (w tym wydatki bieżące 137 783 619,25 zł i wydatki majątkowe 16 121 556,12 zł). Deficyt ma wynieść 2 987 460 zł.

Radny Jan Balicki poinformował o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów (nasze relacje z dwóch posiedzeń komisji TUTAJ i TUTAJ).

Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę budżetową przy jednym głosie wstrzymującym, mimo tego, że ten projekt budżetu jest znacznie niższy niż z tego roku, który się kończy. Kilkanaście milionów złotych mniej niż przyjęliśmy rok temu (gdy rok temu uchwalano budżet na 2021 r. zakładano 160 mln zł dochodów i 169 mln zł wydatków, w tym prawie 20,2 mln zł na zadania inwestycyjne – przyp. red.) – powiedział radny Jan Balicki, przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów.

Przewodniczący rady Bogdan Kosturkiewicz zachęcał radnych do dyskusji. Głos zabrały tylko dwie radne.

Pytania o chodnik, bibliotekę i muzeum

Autopoprawką zdjęto 33 tys. zł z budowy chodnika przy ul. Łychów. Czy budowa tego chodnika jest zagrożona przez uszczuplenie tej przewidzianej pierwotnie kwoty na ten cel? – zapytała radna Celina Kamionka.

Ta inwestycja nie jest zagrożona. Tam zabezpieczono 270 tys. zł, teraz opracowywana jest dokumentacja i na pewno koszt wykonania tej inwestycji będzie nieco niższy, stąd przesunięcie tej kwoty 33 tys. zł na inny cel – wyjaśniła skarbnik Ewa Dudek.

Biblioteka złożyła pismo w sprawie dotacji na remont poddasza w kwocie 620 tys. zł. Projekt został wykonany w 2019 r. Czy jest szansa, żeby ta adaptacja poddasza znalazła się w budżecie 2023 roku? – zapytała radna Anna Morajko.

Wszystko będzie zależało od zamknięcia 2021 r. Jeżeli pojawią się wolne środki to będziemy rozważać propozycję złożoną przez bibliotekę – odpowiedziała Ewa Dudek.

Anna Morajko zadała jeszcze jedno pytanie: – W ramach rewitalizacji przy Muzeum im. Stanisława Fischera miały być wykonywane prace na wirydarzu i remont magazynów. Czy jest też szansa, aby te magazyny zostały wyremontowane z uwagi na to, że muzeum musi teraz dzierżawić od innych podmiotów pomieszczenia na przechowywanie artefaktów?

To jest podobna sytuacja jak w przypadku biblioteki. Trzeba najpierw zacząć od opracowania dokumentacji. Jeżeli będą wystarczające środki to w przyszłym roku postaramy się, aby pieniądze zostały przekazane dotacją dla muzeum na ten cel – powiedziała skarbnik Ewa Dudek.

Przypominam państwu, że zarówno biblioteka publiczna, dom kultury, jak i muzeum są jednostkami organizacyjnymi, które posiadają własną osobowość prawną. Mają swoich dyrektorów, którzy mogą podejmować decyzje w ramach udzielonych im umocowań. Miałem nadzieję, że powie to pani skarbnik lub pan burmistrz, ale nie powiedzieli… – zwrócił uwagę Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Bochnia.

Wynik głosowania

Po tej krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania. Najpierw przegłosowano autopoprawkę (16 głosów „za”, 3 „wstrzymujące się”). Następnie za przyjęciem uchwały budżetowej na 2022 rok zagłosowało 18 radnych, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Lista zadań

Lista wydatków majątkowych Bochni w 2022 r. (lista zadań z kwotami i opisami, źródło opisów: „projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Bochnia na 2022 rok”):

Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska – Bochnia z drogą krajową nr 94 – 96 862,50 zł

Zadanie wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni z udziałem Gminy Miasta Bochnia, polegające na budowie nowego układu drogowego łączącego drogę powiatową nr 1443K (ul. Brzeźnicka) z drogą krajową nr 94.

Budowa węzła przesiadkowego przy ul. ks. J. Poniatowskiego – 492 000 zł

Zadanie obejmuje budowę parkingów naziemnych dla samochodów osobowych wraz z systemem parkingowym oraz monitoringiem, zadaszonego parkingu dla rowerów i motorów, parkingu dla busów wraz z 3 zatokami dla busów dla osób wsiadających i wysiadających oraz 2 wiatami przystankowymi z podświetlanymi gablotami na rozkłady jazdy. Ponadto zakres rzeczowy projektu obejmuje również przebudowę toalety publicznej w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowę i budowę infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. Obecnie realizowany jest I etap zadania, czyli projektowanie.

Modernizacja ulicy Dołuszyckiej – 800 000 zł

Zadanie obejmuje modernizację drogi gminnej mającej na celu poprawę komfortu ruchu pojazdów w skomunikowaniu z ul. Wiśnicką, poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę poboczy wraz z okrawężnikowaniem jezdni, a także zapewnienie właściwego odwodnienia drogi poprzez przebudowę układu kanalizacji deszczowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kuca – 121 770 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji ZRID na przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Kuca. Projektowany układ drogowy ma zapewnić komunikację z ul. Brodzińskiego oraz z ul. Sondla. Projekt przewiduje budowę oświetlenia ulicznego oraz budowę kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi.

Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi (ul. Oracka) – 50 000 zł

Zadanie obejmuje oznakowanie i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Orackiej przy posesji nr 27 wraz z doświetleniem.

Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi (ul. Legionów Polskich) – 50 000 zł

Zadanie obejmuje oznakowanie i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Legionów Polskich pomiędzy garażami a zakładem pogrzebowym.

Przebudowa pobocza drogowego poprzez utwardzenie dz. 4523/1, 4523/2 – 40 000 zł

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi gminnej poprzez utwardzenie pobocza nawierzchnią z kostki betonowej.

Budowa mostu na potoku Babica na ul. Parkowej wraz z remontem przyległych alejek – 100 000 zł

Zadanie polegające na rozbiórce istniejącego zamkniętego dla ruchu kołowego obiektu mostowego oraz budowie nowego obiektu monolitycznego umożliwiającego komunikację pieszą wraz z dopuszczeniem do ruchu kołowego dla służb uprawnionych.

Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Partyzantów w Bochni – 200 000 zł

Zadanie obejmuje poprawę dostępności do terenów przemysłowych osiedla Proszowskiego wraz z poprawą ochrony przeciwpowodziowej. Zakres prac obejmuje budowę i przebudowę układu komunikacyjnego drogi, ciągów pieszych, ciągów rowerowych, elementy bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji opadowej wraz z budową zbiornika retencyjnego wód opadowych.

Przebudowa ul. Gazaris od Placu Bolesława Wstydliwego do Placu Gazaris – 250 000 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi (kanalizacja opadowa dł. ok. 100 m, nawierzchnia jezdni na dł. ok. 200 m oraz chodnik dł. ok. 50 m) wraz z wykonaniem robót budowlanych.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki na Rowie Buczkowskim od ul. Ptaśnika do ul. Na Buczków – 50 000 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji na budowę kładki pieszo-rowerowej komunikującej ulicę Ptaśnika z ulicą na Buczków.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Pisza – 50 000 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji wraz z pozyskaniem stosownych decyzji na budowę ciągu pieszego wzdłuż ulicy Pisza poprzez budowę krawężnika i utwardzenie pobocza drogowego.

Kontynuacja modernizacji chodnika przy ul. Krasińskiego – 50 000 zł

Kontynuacja robót związanych z modernizacją istniejącego chodnika na podstawie aktualnej dokumentacji projektowej. Zadanie przewiduje wymianę krawężników oraz wymianę nawierzchni chodnika na kostkę betonową.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Smyków na działce nr 400/2 – 175 000 zł

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ul. Smyków, wzdłuż wykonanego chodnika w latach 2018-2020 zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa drogi.

Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Witosa – 200 000 zł

Zadanie polega na poprawie komfortu przejazdu ulicą Witosa dla użytkowników drogi oraz zapobiegnięciu dalszej degradacji nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie profilacyjne i wykonanie nowych warstw bitumicznych. Wykonanie nowej nawierzchni ma również na celu obniżenie hałasu generowanego przez ruch pojazdów kołowych.

Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Krzęczków od ul. Ogrodowej w kierunku cmentarza komunalnego – 150 000 zł

Zadanie polega na poprawie komfortu przejazdu dla użytkowników drogi oraz zapobiegnięciu dalszej degradacji zniszczonej nawierzchni bitumicznej na ulicy Krzęczków poprzez frezowanie profilacyjne i wykonanie nowej warstwy ścieralnej.

Budowa chodnika przy ul. Łychów (zakręt z ul. Brzeźnickiej w kierunku ul. Łopianka) – 236 941,25 zł

Budowa ciągu pieszego na podstawie opracowanego w 2021 r. projektu. Nowy odcinek chodnika skomunikuje ul. Łopianka z przejściem dla pieszych w ciągu ulicy Brzeźnickiej.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na ul. Chwałkowskiego – 200 000 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi na dł. ok. 500 m.

Przebudowa drogi gminnej 580046K na odcinku I w km od 0+151 do 0+266, na odcinku II w km od 0+000 do 0+150 w Bochni – 400 000 zł

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zakres prac ulicy gen. Tadeusza Kościuszki obejmuje przebudowę drogi na całym odcinku ulicy (podzielony na dwa odcinki) w zakresie prac obejmujących: kanalizację opadową, nawierzchnię jezdni, ciągi piesze, oświetlenie uliczne, elementy bezpieczeństwa ruchu, tereny zielone.

Modernizacja ulicy Górskiej wzdłuż Placu Turka – 100 000 zł

Zadanie polega na poprawie komfortu przejazdu dla użytkowników drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

Rozbudowa drogi gminnej klasy D ul. Krakowskie Przedmieście – 200 000 zł

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej, budowę odcinka kanalizacji opadowej, utwardzenie nawierzchni kostką brukową wraz z istniejącymi zjazdami. Roboty stanowią kontynuację rozpoczętych prac w latach wcześniejszych na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.

Położenie nakładki asfaltowej na alejce placu rekreacyjnego przy ul. Widok – 33 000 zł

Zadanie z budżetu obywatelskiego polega na modernizacji istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nowej warstwy ścieranej z betonu asfaltowego, co wpłynie korzystnie na poprawę komfortu korzystania z alejki oraz zapobiegnięciu dalszej degradacji alejki.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na ul. Przysieki – 60 000 zł

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem decyzji na realizację przebudowy istniejącego układu drogowego w ciągu ulicy Przysieki z wyposażeniem w układ kanalizacji opadowej oraz oświetlenia ulicznego.

Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Murowianka od ul. Brzeźnickiej w kierunku kaplicy – 150 000 zł

Zadanie polega na poprawie komfortu przejazdu dla użytkowników drogi oraz zapobieżenie dalszej degradacji zniszczonej nawierzchni na ulicy Murowianka poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej.

Przebudowa ul. Turkowskiego – 200 000 zł

Przebudowa konstrukcji nawierzchni ulicy Turkowskiego zgodnie z aktualną dokumentacją projektową. Zadanie ma na celu wykonanie warstw bitumicznych celem zapobiegnięcia wypłukiwaniu istniejących warstw z kruszywa.

Zakup gruntów na potrzeby komunalne – zgodnie z uchwałami Rady Miasta – 200 000 zł

Wykończenie poddasza w świetlicy osiedla Kolanów – 49 950 zł

Zadanie obejmuje wykonanie wylewek wraz z ociepleniem, wyłożenie podłóg wykładziną oraz ocieplenie dachu wełną mineralną.

Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach – 574 972,93 zł

W ramach projektu partnerskiego realizowane będą działania służące rozwojowi usług elektronicznych w małopolskich urzędach miast i gmin.

Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania w Urzędzie Miasta Bochnia – 110 000 zł

Zadanie obejmuje dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przystosowanie ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim. Przystosowanie drzwi wewnętrznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zakup transportera schodowego oraz zakup pętli induktofonicznej.

Zakup kserokopiarki – 16 000 zł

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wsparcie finansowe dla KPP w Bochni) – 30 000 zł

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 8 670 059,94 zł

Zadanie polega na wykonaniu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w zakresie m.in. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia fundamentów, ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana centralnego ogrzewania, wymiana obróbki blacharskiej. Inwestycja podzielona jest na 4 etapy (obejmuje szkoły podstawowe nr 2, 5, 7 i miejskie przedszkole nr 1).

Budowa kanalizacji opadowej na ul. Karasia – 500 000 zł

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji opadowej terenu osiedla Chodenice zostanie wykonany kolejny odcinek sieci kanalizacji opadowej, który umożliwi odwodnienie drogi gminnej wraz z terenami przyległymi.

Budowa odwodnienia terenu Pagórek – 200 000 zł

Na podstawie posiadanej dokumentacji oraz podpisanego porozumienia z właścicielem działki zostanie wykonany odcinek kanalizacji opadowej, który ureguluje spływ wód opadowych z terenu drogi gminnej ul. Pagórek.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Karolina – 50 000 zł

Zadanie obejmuje wymianę siedmiu betonowych słupów wraz z lampami na nowe metalowe słupy z lampami ledowymi.

Budowa oświetlenia na terenie osiedla Windakiewicza – 300 000 zł

Budowa sieci 0,4 kW oświetlenia drogowo-parkowego. Zabudowa lamp z oprawami typu led na słupach o wysokości: 8 m – 12 sztuk i 6 m – 18 sztuk.

Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach – 100 000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji domu Matejki przy ul. Bernardyńskiej – 80 000 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/przebudowy budynku przy ul. Bernardyńskiej 10 (m.in. odwodnienie budynku, wykonanie elewacji, wymiana poszycia dachu).

Rekonstrukcja figury Matki Bożej z Dzieciątkiem przy ul. Proszowskiej – 80 000 zł

Rekonstrukcja zniszczonej figury na podstawie decyzji konserwatorskiej zgodnie z opracowanym programem konserwatorskim.

Krzęczków – miejsce spotkań seniora i juniora – 50 000 zł

Zadanie obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez zakup i montaż stolika do gry w szachy i chińczyka, zestawu zabawowego – linarium.

Zainstalowanie urządzenia do ćwiczeń na placu rekreacyjnym przy ul. Widok – 17 000 zł

Zadanie obejmuje zakup i montaż na bezpiecznej nawierzchni urządzenia typu street workout.

Doposażenie placu zabaw na osiedlu Dołuszyce – 50 000 zł

Budowę jednego słupa oświetleniowego z lampą typu led, zakup i montaż „mostu ruchomego”, remont schodów.

Strefa zdrowia i zabawy – 49 999,50 zł

Zadanie obejmuje montaż elementów placu zabaw (wymiana istniejących) i zielonej siłowni.

Park rekreacyjny – strefa zieleni i zabawy – 134 000 zł

Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu (zgodnie z dokumentacją z 2021 r).

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego – 4 000 zł

„Pierścień św. Kingi” – opracowanie dokumentacji oraz montaż rzeźby wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – 400 000 zł

RAZEM: 16 121 556,12 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc