Bochnia. Ruszył nabór wniosków o dotację na wymianę kopciuchów

-

Burmistrz Miasta Bochnia ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę starych kotłów, pieców na paliwa stałe (węgiel, miał) na kotły gazowe, kotły na biomasę (pellet) oraz pompy ciepła wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 25 marca 2022 roku do 31 maja 2022 roku na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia. Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta Bochnia w pok. nr 7 bądź ze strony internetowej tut. Urzędu www.bochnia.eu (Mieszkaniec/program ochrony powietrza/Wymiana kotłów – dotacja 2022 r.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu. Wnioski które nie zostaną zakwalifikowane, ze względu na przewidziane limity finansowe wynikające z wysokości przeznaczonych środków w budżecie na ten cel, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

Regulamin udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dostępny jest na stronie: https://bip.malopolska.pl/umbochnia (RADA/UCHWAŁY/2022) UCHWAŁA Nr XLI/396/22.

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Nowe kotły na biomasę muszą spełniać wymagania klasy 5 oraz wymagania ekoprojektu. Lista kotłów spełniających powyższe wymagania znajduje się na stronie www.powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt
  2. Wymiany kotłów zrealizowane przed datą podpisania umowy z gminą nie będą dotowane! (złożenie wniosku nie oznacza zawarcia umowy).
  3. Wymiana kotła będzie musiała nastąpić najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r.

Procedura wymiany kotłów:

  1. Gmina sporządza listę rankingową zawierająca pozytywnie zweryfikowane wnioski.
  2. Audytor na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przeprowadza ocenę energetyczną budynku.
  3. Mieszkaniec podejmuje decyzję o akceptacji lub jej braku dla wyników oceny energetycznej (brak konsekwencji finansowych).
  4. Zostaje podpisana umowa pomiędzy gminą i mieszkańcem.
  5. Mieszkaniec dokonuje zakupu i wymiany kotła, instalacji wewnętrznej. 
  6. Mieszkaniec składa wniosek o płatność z załącznikami (m.in. faktury, protokół odbioru).
  7. Gmina weryfikuje dokumenty, przeprowadza kontrolę na miejscu, a następnie dokonuje rozliczenia wydatków mieszkańca do przyjętych limitów i wypłaty dofinansowania.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta w pok. 7 bądź pod nr tel.  14 61 49 154.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023