R e k l a m a

Można zgłaszać kandydatów na ławników

-

Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023. Obecna kadencja kończy się 31 grudnia 2019 r.

Pod koniec kwietnia kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie ustaliło następującą liczbę ławników na terenie Bochni:

 • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy – 8 osób;
 • do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie – 3 osoby.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin (w przypadku Bochni jest to Rada Miasta Bochnia) prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Termin zgłoszeń to 30 czerwca 2019 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze służby więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Szczegółowe informacje zawarte są w ustawie z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia